Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Andrzej Studziński

Dr inż. Studziński Andrzej,  Adiunkt

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w latach 2004 - 2017

 

 

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Case study of failure simulation of pipelines conducted in chosen water supply system. 2017, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, t.19, z.3, s.317-323

ISBN/ISSN: 1507-2711

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Surveys of consumer preferences of the operation and management of water supply. 2016, ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A, t.3, z.23, s.299-311

ISBN/ISSN: 1898-6188

 

Studziński A. Amount of labour of water conduit repair [w:] Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon, (pod red.) R.D.J.M. Steenbergen, P.H.A.J.M. van Gelder, S. Miraglia, A.C.W.M. Vrouwenvelder. 2014, Londyn: TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.2081-2084

ISBN/ISSN: 978-1-138-00123-7

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Wybrane aspekty kosztów oraz awaryjności przewodów przykładowego systemu wodociągowego. 2016, ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA, t.18, s.616-627

ISBN/ISSN: 1506-218X

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Simulation model of contamination threat assessment in water network using the epanet software. 2016, ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S, t.23, z.3, s.425-433

ISBN/ISSN: 1898-6196

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Analysis of water pipe breakage in Krosno, Poland [w:] Environmental Engineering IV: proceedings of the conference on Environmental engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012, (pod red.) Artur Pawłowski, Marzenna Dudzińska, Lucjan Pawłowski. 2013, Boca Raton: TAYLOR & FRANCIS GROUP, s.59-62

ISBN/ISSN: 978-0-415-64338-2

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Risk indicators of water network operation. 2012, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, z.26, s.189-194

ISBN/ISSN: 1974-9791

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Risk analysis of guaranteed level of waterworks services availiability model and methodology. Konferencja: 11 th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012) 25-29 June 2012, Helsinki, Finland, 25.07.2011

 

Rak J., Studziński A., Studziński J. Betriebssicherheit von kommunalen Wassernetzen [w:] Modellierung und Simulation von Okosystemen, (pod red.) A. Gnauck, 2010, Aechen: SHAKER VERLAG, s.224-238

ISBN/ISSN: 978-3-8322-9410-6/1616-0886

 

Studziński A., Rak J. Aplikacja metody krytyczności i oddziaływania uszkodzeń do oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę. 2004, s. 387-394

 

Studziński A. Bezpieczeństwo podsystemu dostawy wód podziemnych. 2004, s. 369-374 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.37

 

Studziński A. Niezawodność i bezpieczeństwo podsystemu dostawy wody w Tarnobrzegu 2004, s. 375-380, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.37

 

Rak J., Studziński A. Profilaktyka obiektów systemu zaopatrzenia w wodę w świetle teorii niezawodności, 2004, s. 329-336, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.37

 

Rak J., Studziński A. Model niezawodności i bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. 2005, t.1, s. 485-492, z.32

 

Rak J., Studziński A. The Chosen Problems of Rzeszów Water Supply System Exploitation, 2005, s. 328-335,

 

Rak J., Babiarz B., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A. O podstawowych uwarunkowaniach analiz i ocen ryzyka. 2005, t.LXXVIII, s. 42-45, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.11

 

Rak J., Studziński A. Ryzyko inwestycyjne. 2006, s. 29-31, WODOCIĄGI - KANALIZACJA, z.7

 

Rak J., Studziński A. Rizik awarij sistiemi wodonostaczanja. 2006, s. 13-16. RINOK INSTALJACYJNYJ, z.9

 

Studziński A., Rak J. Czas dostawy wody nie spełniającej standardu jako wskaźnik ryzyka konsumenta systemu zaopatrzenia w wodę. 2007, s. 44-46, FORUM EKSPLOATATORA, z.4

 

Studziński A., Rak J.  Propozycja nowej systematyki wskaźników niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę. 2007, GAZ, WODA, TECHNIKA SANITARNA KONBIT, z.11, s.11-15

 

Studziński A.  Analiza hydrauliczna skutków awarii przewodów wodociągowych Rzeszowa. 2008, INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH, z.10, s.109-112

ISBN/ISSN: 1640-8160

 

Studziński A. Water storage tank capacity influence on drinking water safety. 2009, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.266, z.54, s.77-84

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Rak J., Studziński A. Problematyka ciągłości funkcjonowania Systemów Zaopatrzenia w Wodę. 2009, FORUM EKSPLOATATORA, z.4(43), s.75-77

ISBN/ISSN: 1640-8624

 

Rak J., Studziński A. Wybrane czynniki interpretacji ryzyka [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne Water Supply and Water Quality - present issues, 2010, Poznań: POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH O/ WIELKOPOLSKI, t.II, s.411-419

ISBN/ISSN: 978-83-89696-33-9

 

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A. Jak zapobiegać zakłóceniom w dostawie wody cz.1, 2010, RINOK INSTALACIJ LWÓW, z.9/2010, s.12-14

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

Rak J., Studziński A.  Problemy funkcji systemu prowadzenia wody i metody ich przeciwdziałania, 2010, RINOK INSTALACIJ LWÓW, z.6, s.8-9

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

Rak J., Studziński A. Strategiczne znaczenie źródeł wodnych, 2010, RINOK INSTALACIJ LWÓW, z.7, s.19-22

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

Rak J., Studziński A. Healthy safety of natural mineral waters. Konferencja: XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability Kraków,12-17.09.2010, 12.09.2010

 

Kalda G., Studziński A. Ob opahosti wozdejstwija radona na człowieka. Konferencja: IV International Conference "Modern achievements of science and education"  Budva, Montenegro 11-18.09.2010 r., 11.09.2010

 

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym. Konferencja: Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie, zagrożenia utrzymanie ruchu wod-kan"  8-9.06.2010 Ustroń, 08.06.2010

 

Rak J., Studziński A., Tchórzewska-Cieślak B. Analiza zagrożeń i zarządzania ryzykiem w systemach wodociągowych. Konferencja: Sympozjum Ogólnokrajowe Hydroprezentacje XIII'2010, Ustroń, 22-24.06.2010, 22.06.2010

 

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A. Jak zapobiegać zakłóceniom w dostawie wody cz.2, 2010, RINOK INSTALACIJ LWÓW, z.10/2010, s.18-19

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

 

 

Rak J., Studziński A., Studziński J. Bezpieczeństwo eksploatacyjne wodociągów publicznych. 2011, INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH, z.1, s.56-60

ISBN/ISSN: 1640-8160

 

Rak J., Studziński A. Ryzyko w eksploatacji sieci wodociągowej. 2011, INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH, z.5, s.42-45

ISBN/ISSN: 1640-8160

 

Rak J., Studziński A.  Ryzyko narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w systemie zaopatrzenia w wodę.  2011, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.2, z.58, s.283-290

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Rybka S., Studziński A. Metodyka oceny ryzyka związanego z brakiem dostawy wody dla aglomeracji miejskiej. 2011, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.2, z.58, s.291-298

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Studziński A.  Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "ISKRZYNIA" w Krośnie. 2011, INŻYNIERIA EKOLOGICZNA, z.26, s.247-256

ISBN/ISSN: 2081-139X

 

Studziński A. Systemy zaopatrzenia w wodę a bezpieczeństwo pożarowe. [w:] Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne., (pod red.) Janusz R.Rak. 2011, Brzozów: MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASTNACHTA W BRZOZOWIE, s.137-160

ISBN/ISSN: 978-83-86801-62-6

 

Studziński A.  Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "Szczepańcowa" w Krośnie. 2011, INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH, z.11/2011, s.58-62

ISBN/ISSN: 1640-8160

 

Rak J., Studziński A.  Safety of public water supply. III 2011, RINOK INSTALACIJ LWÓW, t.265, z.5, s.26-27

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

Rak J., Studziński A.  Safety of public water supply. II 2011, RINOK INSTALACIJ LWÓW, t.264, z.4, s.24-25

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

Rak J., Studziński A.  Safety of public water supply. I 2011, RINOK INSTALACIJ LWÓW, t.263, z.3, s.24-25

ISBN/ISSN: 1684-2251

 

 

Studziński A.  Ryzyko awarii przewodów rozdzielczych wodociągu Krosna. 2011, CZASOPISMO TECHNICZNE, t.108, z.1S, s.191-200

ISBN/ISSN: 0011-4561

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Analysis of failures of the Krosno water network. 2011, SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, t.6, z.2, s.93-100

ISBN/ISSN: 1336-9024

 

Studziński A., Kalda G. Perspektywy rozwoju energii geotermalnej w Polsce. Konferencja: "Science and Education" International Scientific Seminar, 16-23 April, 2011, 6.04.2011

 

Studziński A. Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "Szczepańcowa" w Krośnie. [w:] Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody., (pod red.) Izabela Zimoch, Waldemar Sawiniak, Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński. 2011, Gliwice: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s.363-371

ISBN/ISSN: 978-83-925064-8-5

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Analysis of failures of the Krosno water network. Konferencja: XIII-th International Scientific Conference: Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice, Lviv and Rzeszów, 7-9 September 2011, 07.08.2011

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Chmielowski K., Kubicka M. Analiza zużycia wody miasta Kańczugi. 2012, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.1, z.59, s.235-246

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Kalda G., Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Możliwości zastosowania powietrznych kolektorów słonecznych w gospodarce polskiej. 2012, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.2, z.59, s.365-372

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Kalda G., Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie. 2012, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.2, z.59, s.361-364

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s. 1-214

ISBN/ISSN: 978-83-7199-753-2

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Failure analysis of the Krosno water network. 2012, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.1, z.59, s.159-166

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Gwarantowany stopień dostępności usług wodociągowych. 2012, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, t.1, z.59, s.167-175

ISBN/ISSN: 0209-2646

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Awaryjność sieci wodociągowej Tarnowa. 2012, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.10/2012, s.464-466

ISBN/ISSN: 0016-5352

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego. 2012, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.10/2012, s.452-454

ISBN/ISSN: 0016-5352

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Water network risk assessment. [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód., (pod red.) Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak

2012, Poznań: POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH O/ WIELKOPOLSKI, t.II, s.171-188

ISBN/ISSN: 978-83-89696-16-9

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Standards of water services quality levels with regard to the reliability of water supply to the recipients. 2012, JOURNAL OF KONBIN, z.4, s.71-78

ISBN/ISSN: 1895-8281

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Water main failure risk assesment. 2012, JOURNAL OF KONBIN, z.4, s.115-124

ISBN/ISSN: 1895-8281

 

Studziński A. Pracochłonność naprawy przewodów wodociągowych. 2013, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, z.6, s.226-228

ISBN/ISSN: 0016-5352

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Kluz W. Analiza strat wody w sieci wodociągowej w Stalowej Woli. 2014, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXI, z.61(1/14), s.333-342

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Dąbek M. Analiza zużycia wody w miejscowości Stalowa Wola. 2014, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXI, z.61(1/14), s.323-332

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

Studziński A., Kobylarz J. Jakościowa analiza ryzyka awarii przewodów wodociągowych wodociągu grupowego. 2014, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXI, z.61(1/14), s.311-321

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Performance measures of water supply system functioning in terms of belonging to critical infrastructure. 2014, LOGISTYKA, z.6, s.14581-14588

ISBN/ISSN: 1231-5478

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Ryzyko propagacji zanieczyszczeń w sieci wodociągowej. 2014, LOGISTYKA, z.6, s.14789-14796

ISBN/ISSN: 1231-5478

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Mędrala A. Analiza strat wody oraz awaryjności w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę. 2014, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXI, z.61(4/14), s.193-201

ISBN/ISSN: 2300-8903

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Hazard and vulnerability simulation assessment model of pollution and failure occurrence in water network by implementing epanet programme. Konferencja: 23rd Central European Conference ECOpole'14, 2014.10.15-2014.10.18, Jarnółtówek, Polska, 15.10.2014

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Surveys of consumer preferences of the operation and management of water supply. Konferencja: The 24th Central European Conference ECOpole'15 "Society of ecological chemistry and engineering", 2015.10.14-2015.10.17, Jarnoltówek, Polska, 14.10.2015

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Analiza i ocena awaryjności w wybranym systemie wodociągowym. 2015, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXII, z.62 (3/I/15), s.337-344

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Preventive maintenance and reliability of water supply system elements. 2015, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXII, z.62 (3/I/15), s.429-436

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

Studziński A., Woźniak K. Straty wynikające z braku dostawy wody w opinii jej konsumentów. 2015, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXII, z.62 (3/I/15), s.437-445

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

Studziński A.  Ocena kosztów zakładów wodociągowych. 2016, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t. XXXIII, z.63 (4/16), s.523-529

ISBN/ISSN: 2300-5130

 

 

Kwietniewski M., Kowalski D., Tchórzewska-Cieślak B., Bajer J., Iwanejko R., Miszta-Kruk K., Studziński A., Boryczko K., Piegdoń I. Niezawodność sieci wodociągowych [w:] Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, (pod red.) Janusz Rak. 2013, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.38-66

ISBN/ISSN: 978-83-7199-898-8

 

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Bajer J., Iwanejko R., Studziński A., Boryczko K., Pietrucha-Urbanik K., Piegdoń I. Straty wody [w:] Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, (pod red.) Janusz Rak. 2013, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.179-198

ISBN/ISSN: 978-83-7199-898-8

 

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Analiza kosztów robocizny usuwania awarii sieci wodociągowych. 2017, TECHNOLOGIA WODY, t.IX, z.1 (51), s.24-28

ISBN/ISSN: 2080-1467

 

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A. Wybrane aspekty kosztów oraz awaryjność przewodów przykładowego systemu wodociągowego. Konferencja: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 2016.05.29-2016.06.01, Lublin, Polska, 30.05.2016

 

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję